Ellen Hansen

Blik for udviklingsmuligheder og forandringspotentiale!

Supervisor | Terapeut | Underviser

Gruppeproceskonsulent | Organisationskonsulent

Om resiliens og resilienstræning

Resilienstræning for fagpersoner har fokus på "mellemrummet" mellem terapi og supervision

Resilienstræning er et tilbud til enkeltpersoner og grupper

Målgruppen er mennesker, der arbejder med mennesker

Det arbejder vi med:

I resilienstræning er der fokus på bl.a. disse temaer

Kend dine triggere

Hvad kan få dit korthus til at vælte?

Hvad er dit "kryptonit" - det, der gør at du mister din kraft?

Det er vigtigt for os alle at kende til egne triggere: det der udløser reaktioner, hvor vi ikke er "os selv", men reagerer uhensigtsmæssigt eller på måder som ikke matcher vores mål og værdier. 

Typisk har vi "valens" for eller tilbøjelighed til at lande i bestemte roller. Det er næsten et script, der gentages, og som det kan føles vanskeligt at ændre på fordi det har rødder i gamle mønstre. 

 

Kend dine styrker

Kend dine styrker i svære sitautioner.

Hvad er din automatiske reaktioner?

Hvilke erfaringer har du med at stå i og være til stede i det svære? Stikker du af, lukker du ned, bliver du urimelig, vred, angribende? Eller bliver du snarere medgørlig, pleasende og svigter dig selv?

Vi har hver især et repertoire, som vi trækker på, og vi kan både træne og udvikle vores repertoire, sådan at vi i højere grad kan klare udfordringer på en måde, som ikke gør os "små", men tværtimod får os til at vokse. 

Kend dig selv

Vi reagerer forskelligt på både krisesituationer, svære udfordringer og tilsyneladende mindre betydningsfulde hændelser.

Resiliens handler ikke kun om de sværeste og mest udfordrende situationer, men også om grundlæggende forholdemåder i hverdags(arbejds)livet.

Vi er i vores arbejdsliv ofte optagede af at finde metoder og tilgange, som er virksomme for de mennesker vi arbejder med, men kan forsømme eller helt glemme at se på os selv og vores egen praksis. Her får du mulighed for at sætte dig selv i fokus. 

Hvad er resiliens og resilienstræning?

Ordet resiliens

Ordet resilient er ikke så kendt - endnu. Det findes faktisk ikke engang i "Den Danske Ordbog". 

Inden for socialt arbejde er ordet resiliens brugt i forbindelse med børn, der klarer sig på trods og betegnes som mønsterbrydere og mælkebøttebørn. Bør, der har klaret sig på trods af belastninger og har udviklet robusthed og modstandskraft. 

Ordet resiliens kommer af det latinske resiliare, som betyder tilbagespringe eller prelle af.

Inden for fysikken taler man om et stofs evne til at kunne vende tilbage til den oprindelige tilstand.

 

Lignende ord og begreber

Robusthed er nok det ord, der anvendes oftest som synonym til resilens. 

Andre synonymer for resiliens er modstandsdygtighed, modstandskraft eller modstandsevne.

I forhold til arbejdslivet giver det mening at tale om selvreparationsevnen – evnen til at tilpasse og kalibrere sig selv i forhold til udfordringer.

Begreber som selvomsorg og selvmedfølelse er ikke synonymer, men er væsentlige komponenter i træning af resiliens. 

 

 

Resilienstræning

Til forskel fra supervision inddrager resilienstræning også det personlige/private i den udstrækning det er nødvendigt i forhold til den aktuelle problematik.

Til forskel fra terapi tages der i resilienstræning udgangspunkt i den arbejdsmæssige problematik, og inddragelse af det personlige/private er med det formål at komme godt videre i forhold til det arbejdsmæssige tema.

Ofte vil det være malplaceret at fx en leder eller en HR-ansat får kendskab til de personlige mønstre som spiller ind på en uhensigtsmæssig måde i den henvistes arbejdsliv.

Målgrupper og tilbudstyper

Individuel

Resilienstræning tilbydes til enkeltpersoner: Medarbejdere, ledere, konsulenter mv. 

Forløbet tilrettelægges efter den enkeltes behov. Vi lægger sammen en plan om indhold, mål og metode - og tilretter og justerer undervejs. 

Du skal regne med et udgangspunkt på 6 - 10 samtaler. Du vil få hjemmeopgaver, hvor du i dine egne omgivelser træner det, vi arbejder med. 

Opgaverne forhandles og aftales i et samarbejde med dig. De skal være mulige at klare på en måde, så du ikke vender tilbage til gamle mønstre. 

 

Teams og grupper

Jeg tilrettelægger resilienstræningsforløb for teams og grupper. 

Deltagerne skal være parate til at arbejde med sig selv og at have en vis åbenhed om  både sårbarheder og styrker. 

Gruppeforløbet foregår i en støttende, rar og udviklende atmosfære, hvor der er er masser mulighed for "krydsbefrugtning": læring via de øvrige deltageres temaer. 

Inden forløbet med den enkelte gruppe aftales ønsker til mål og indhold, og forløbet tilrettelægges i overenstemmelse med dette. 

Anbefaling til forløbets varighed er min. 6 sessioner. 

Workshops

Jeg afholder temadage eller workshop for teams og grupper, som ønsker at sætte fokus på resiliens, men ikke ønsker et forløb. 

Workshoppen vil veksle mellem små oplæg og øvelser. Arbejdet vil ikke være så dybt som ved et forløb, men kan være en rigtig fin intro med input til at arbejde videre. 

De personlige temaer vil kun perifert blive berørt i øvelserne, sådan at alle kan være med og ikke behøver at frygte uønsket fokus eller afsløring. 

Udvælgelse af temaer til indhold på dagen sker i samarbejde med arbejdspladsen. 

 

Hvilke metoder bruges i resilienstræning?

i kan som regel kende og genkende vores triggere og vores mønstre, men når vi skal ændre på gamle mønstre og automatiske reaktionsmåder, er det nødvendigt også at adressere krop, følelser, sansninger og impulser. 

Refleksion og øvelser er centrale. 

Rolleanalyse

Rolleanalyse er et værktøj, som er beskrevet af Susan Long i Coaching in Depth.

Rolleanalyse indgår som en metode i organisationspsykologiske uddannelser på OPU og MPO, og er et skattet læringselement på arbejdskonferencer efter Tavistock-modellen. 

Jeg er uddannet på OPU, har deltaget i arbejdskonference bl.a. på Færøerne. Udbyttet af rolleanalyse i grupper er stort. 

Jeg har taget metoden til mig, og bruger den både individuelt og i grupper. Nogle gange med tegninger og figurer - andre gange som en bagvedliggende forståelse af de dynamikker, som der er fokus på. 

Du kan læse mere om rolleanalyse her ... 

Systemisk opstilling

I systemiske opstillinger arbejder vi på en måde, hvor også krop, følelser, impulser og sansninger inddrages. Metoden er forbavsende indsigtsgivende. 

Vi arbejder med et eksternaliseret "billede" - en opstilling - af relationer eller dele i et system. Delene placeres i overensstemmelse med det indre billede. Der kan bruges figurer, gulvmarkører eller personer som repræsenterer delene. Der skal ikke spilles rollespil. 

Følelser, sansninger og impulser undersøges fænomenologisk, og bidrager med materiale og forståelse til beskrivelsen og forståelsen af de dynamikker, der undersøges. 

Der kan dukke dynamikker op, som er indlysende, men har været skjulte, og der kan afprøves nye muligheder. 

Opstillinger er en af den slags metoder, som det er svært at beskrive. De fleste får rigtigt meget ud af tilgangen. Du kan læse lidt mere om metoden her ...

Deep Democracy

Deep Democracy kaldes også procesorienteret psykologi (eng.: process work). Tilgangen har rødder i Arnold Mindells arbejde.

Tilgangen har fokus på kompleksitet og diversitet i grupper. Den beskæftiger sig både med det centraliserede og det marginaliserede.

I procearbejdet undersøges og uddybes forskelle, og gruppen udforsker sine grænser, "kanter", polariseringer og udviklingsområder.

Tilgangen vægter at man har gjort sit eget "indre arbejde" i forhold til sin egen rolle og de udfordringer, der viser sig i forbindelse med denne. 

Tilgangen er fx velegnet til at undersøge dynamikker i grupper, hvor modsatrettede synspunkter skaber grupperinger og mistrivsel.

Kernekvadranter

Kernekvadranter er et redskab, der kan bruges til at få mere styr på egne styrker, faldgruber, udfordringer. 

Styrker kan blive "for meget af det gode", og i stedet blive til en faldgrube. 

Værdier og forholdemåder, som man i flere år har taget afstand fra, kan vise sig at indeholde noget, som det kan være godt - i edet små - at supplere sin egen forholdemåde med. 

Arbejdet handler om at udvide sit repertoire så det bliver mindre fastlåst. 

Tilgangen er anvendelig både i individuelle forløb og i gruppeforløb. 

Mindfulness

Mindfulness er en tilgang, som virkeligt har bevist sit værd igennem mange år. Mindfulness er en central hverdagspraksis, når man ønsker at afbalancere sig selv. 

Mindfulness giver mulighed for et vidneperspektiv til sig selv: hvordan har jeg det, hvad mærker jeg, hvor er mit fokus. 

Mindfulness gør en forskel i hverdagen selv ved en lille daglig indsats. 

Vi arbejder med små øvelser, som kan bruges i dagligdagen, og vi arbejder med øvelser, der kan bruges, når der er fart på eller stormvejr i det indre.

Selfcompassion